Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas 360 graden feedback
De BAPAS 360° feedback tool is een origineel en krachtig instrument voor het in kaart brengen van competenties en effectiviteit in het werk: van een medewerker, een team of zelfs een hele afdeling. Het bijzondere van 360° feedback is dat de waardering vanuit de eigen werkomgeving komt, via eenvoudige online enquêtering van collega’s en andere betrokkenen bij iemands dagelijks functioneren.

Krachtig instrument – werkt altijd

Competentiewaardering vanaf de werkvloer

Hoe functioneert een medewerker of een groep medewerkers? Waar liggen in de praktijk de sterkten en zwakten? Bij 360 graden feedback komt het antwoord niet (alleen) van extern onderzoek, maar vanaf uw eigen werkvloer: via online enquêtering van collega’s, medewerkers, leidinggevenden en klanten.

Motivatie tot gedragsverbetering

Altijd beantwoordt de medewerker ook zelf de ‘eigen’ enquête. Opvallende verschillen tussen de zelfbeoordeling en die door de omgeving tonen ‘blinde vlekken’ in het zelfbeeld. En leveren belangrijke aanknopingspunten én motivatie om het eigen gedrag te herkennen en te verbeteren.

Hoge prestatie. Lage Kosten

BAPAS organiseert en voert het gehele 360° traject voor u uit: samenstelling enquête; logistieke en administratieve afhandeling; responsmanagement; rapportage; analyse en advies. Door onze geautomatiseerde verwerking blijven de kosten laag.

Dichterbij de praktijk kan niet…

Waar liggen de sterkten en ontwikkelpunten van een medewerker of manager? Welke competenties zijn voor verbetering vatbaar? En op welke aspecten? Bij 360 graden feedback komt het antwoord rechtstreeks vanuit de praktijk: via online enquêtering van collega’s, medewerkers, leidinggevende en soms ook klanten. Alle feedbackgevers zijn nauw betrokkenen bij het functioneren van de ‘centrale persoon’ en beoordelen diens gedrag vanuit de praktijk.

360° feedback is daarmee een krachtig hulpmiddel voor het signaleren en in kaart brengen van verbeterpunten op functioneel gedrag. De uitkomsten van een 360° onderzoek vertellen veel over iemands effectiviteit op de werkvloer. Ze zetten aan tot kritische zelfreflectie en helpen bij de verdere ontwikkeling op verbeterpunten.
Door de enquête breder uit te zetten onder een groep medewerkers of managers – bij voorbeeld een sales of een management team – ontstaat, naast individueel, een collectief sterkte/zwakte beeld van een groep medewerkers, een team of zelfs hele afdeling.

Zo werkt 360° feedback

Een 360° onderzoek bestaat uit een online enquête met circa 60 vragen over functierelevant gedrag. Dit gedrag wordt beoordeeld door (8 á 10) respondenten die hun feedback geven vanuit de directe werkomgeving rond een ‘centrale persoon’.

De enquête-vragen worden in overleg met de organisatie bepaald. BAPAS geeft een voorzet. Gebruikelijk is de vragen te koppelen aan de competenties die verbonden zijn aan de functie van de medewerker, en aan hun zogenaamde gedragsindicatoren. Beide kunnen per functie en organisatie verschillen. Dit maakt de vragen voor de respondenten maximaal ‘herkenbaar’.

Anonimiteit voor de individuele respondenten wordt bereikt door de waarderingen binnen een subgroep, bijvoorbeeld ‘medewerkers’, te middelen. Individuele feedback is dan niet te herleiden tot de persoon zelf. Naast de waarderingen op functie-relevant gedrag is er ruimte voor vrije opmerkingen. Het geheel wordt gegoten in een heldere rapportage.

De uitvoering van de 360° enquête gebeurt online. BAPAS verzamelt vooraf – via de centrale persoon of HR – de namen, emailadressen en ‘rollen’ van de feedbackgevers. Aansluitend versturen wij de uitnodiging om op de enquête te responderen en bewaken wij de tijdige beantwoording.

Medewerker evalueert het eigen functioneren

Bijzonder in de 360° feedback opzet is dat ook de centrale persoon de
enquête beantwoordt. Hij waardeert daarmee als het ware zichzelf.
Interessant is dan natuurlijk de mate waarin iemand zichzelf onderschat
of juist overschat ten opzichte van zijn omgeving. Opvallende
verschillen hierin leveren extra prikkels om eigen ineffectief gedrag te
herkennen, te duiden en te verbeteren.

Bapas schema 360 graden feedback

Ook bij organisatieontwikkeling

BAPAS richt de 360° enquête op maat in: voor een functie of een persoon, maar ook voor een team of hele afdeling. In het laatste geval nemen meerdere medewerkers deel, met zowel ‘eigen’ functionele competenties als met (kern)competenties die gedeeld worden binnen het team of de afdeling. Door combinatie van de uitkomsten ontstaat een beeld van de sterkten & zwakten van het collectief.

Na bijvoorbeeld een jaar kan de 360° meting herhaald worden, waar dan heel gemakkelijk naar de verschillen gekeken kan worden: waar heeft men zich individueel of qua team in ontwikkeld?
Teamsgewijs of afdelingsbreed wordt 360° feedback ingezet bij organisatieontwikkeling, met name voor de analyse binnen groepen medewerkers: ‘hoe kan er beter samengewerkt worden of hoe kan men beter gebruik maken van elkaars talenten?’

Wat krijgt u?

 1. Opmaak competentieprofiel. Samen met u stellen wij het competentieprofiel voor de functie op: de 8 à 10 competenties die écht kritisch zijn voor succes in de functie.
 2. Opmaak gedragstellingen. Per competentie benoemen wij – in overleg – het gedrag dat in uw organisatie voor ieder herkenbaar is en dat de feedbackgevers kunnen herkennen en beoordelen.
 3. Beheersysteem. U levert alleen de basisgegevens zoals namen, e-mailadressen, en functie van de respondenten. BAPAS doet daarna alle afhandeling en controle.
 4. Procesbewaking. BAPAS verzendt de vragenlijsten, ziet toe op tijdig retourneren door de feedbackgevers en herinnert bij vertraging.
 5. Dataprocessing en analyse. BAPAS verzamelt alle binnengekomen gegevens, verwerkt ze tot betekenisvolle resultaten.
 6. 360° Rapportage. BAPAS legt de resultaten vast in een heldere rapportage met tabellen, analyses, toelichting en commentaar.

Waarom 360° feedback?

 • Helderheid. Sterkten & zwakten van medewerkers, teams of afdeling komen duidelijk, systematisch en symptomatisch in beeld.
 • Authenticiteit. De beoordeling en feedback komen vanuit de eigen werkomgeving.
 • Maatwerk. De enquête is volledig op maat. De respondenten beoordelen relevant en herkenbaar gedrag, waarmee ze dagelijks te maken hebben.
 • Inzicht in goed en minder goed functioneren. Medewerkers krijgen concreet inzicht in hun eigen gedrag, zodat ze dit op de zwakkere onderdelen kunnen verbeteren.
 • Individuele groei. De 360° Monitor fungeert als handvat voor persoonlijke ontwikkeling en als kompas voor begeleiding, training of opleiding. Bij periodieke inzet bewaakt de 360° Monitor de voortgang in het bereiken van de persoonlijke doelstellingen.
 • Organisatorische groei. Bij bredere inzet van de 360° Monitor verbeteren niet alleen individuele medewerkers, maar ook teams en afdelingen..
 • Collegiale betrokkenheid. Medewerkers leren elkaar feedback te geven en als collectief te groeien naar een ‘lerende organisatie’.
 • Effectiever HR management. Op welke competenties moeten we organisatie-breed sturen? Handvat bij instroom, doorstroom en uitstroom.

Waarom BAPAS?

 1. All-in 360° pakket, volledige ontzorging
  Wij voeren het gehele traject voor u uit, inclusief opmaak competentieprofiel, enquête met gedragstellingen (circa 60), online beheer, coördinatie, de communicatie met de feedbackgevers, tot en met de rapportage, de analyse en het advies.

 2. Arbeidspsychologisch advies

 3. Brede knowhow en context
  360° Feedback enquêtering ontleent haar waarde aan de context waarin ze wordt ingezet, de follow-up binnen de organisatie en de koppeling naar andere HR-instrumenten. BAPAS kan als geen ander u adviseren hoe 360° feedback in uw HR instrumentarium te integreren.

 4. Lage kosten – hoge prijs/prestatie
  Met een tarief van €190,- per rapportage en (eenmalig) €175,- inrichtingskosten per functie, ofwel per unieke enquête, behoort BAPAS tot de aantrekkelijkste aanbieders in de markt.
Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Hierbij deel ik mijn goede ervaringen met de psychologische testen van BAPAS. De rapportages tonen duidelijk de aanlegfactoren van een kandidaat. Dat zorgt voor inzicht in de geschiktheid voor een functie, na toetsing aan een normprofiel. Testen kunnen online worden afgenomen en zijn zeer betaalbaar, van verkorte rapportage tot persoonlijkheidstest plus capaciteitentest en uitgebreid online assessment toe.

Ook andere testen, zoals 360 feedback op competenties, kunnen uitkomst bieden in de persoonlijke ontwikkeling. Tevens geeft BAPAS met een deskundig team van arbeidspsychologen inhoudelijk ondersteuning op de interpretatie.

Logo AXECO Corporate Finance

Afgelopen zomer hebben wij gebruik gemaakt van de 360-graden feedback tool van BAPAS. Er zijn veel partijen die een dergelijke tool kunnen aanbieden, maar bij BAPAS vonden wij precies wat wij nodig hadden: doelgerichtheid en een praktische aanpak.

De energieke benadering sprak mij erg aan. Alle medewerkers binnen onze organisatie konden via deze methode open en anoniem feedback geven. Uiteindelijk leidde dat tot mooie rapportages die voor de medewerkers dienden als een nuttige spiegel.

Bapas Testrapportage 360 graden feedback rapport

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een 360° Feedback rapportage.