Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Online assessment Onderwijs

BAPAS ondersteunt het onderwijs met een specifiek op zij-instromers toegesneden online geschiktheid- en ontwikkel-assessment. Beschikt de kandidaat over voldoende aanleg voor de bijzondere 7 SBL competenties van het leraarschap? Scholen krijgen zo al aan hun toegangspoort duidelijkheid op het niveau van persoonseigenschappen, talent en potentie. Informatie die ook ná eventuele aanname uiterst nuttig is bij verdere coaching, begeleiding en ontwikkeling.

Is uw zij-instromer geschikt voor het leraarschap?

Qua aanleg en potentie geschikt?

BAPAS ontleedt de voor het leraarschap verlangde 7 SBL competenties naar hun onderliggende persoonsfacetten, drijfveren, affiniteiten en intellectuele vermogens. Vervolgens beschrijft de arbeidspsycholoog helder en concreet de talenten en ontwikkelpunten in een stevig onderbouwd individueel advies.

Arbeidspsychologische expertise

Bij BAPAS worden de testuitkomsten geanalyseerd en geïnterpreteerd door een deskundige arbeidspsycholoog. Dit in contrast tot gangbare computeruitdraaien die slechts een indruk van de persoon geven, veelal met hoog horoscoopgehalte, en hun uitkomsten niet afzetten tegen de specifieke functie-eisen.

Ontwikkelpunten voor coaching en POP

De BAPAS zij-instroom testrapportage toont niet alleen de sterkten & zwakten van een kandidaat ten opzichte van het leraarschap, maar benoemt ook waar en in hoeverre ze van invloed zijn op de functie-kritische competenties. Na eventuele aanname, uiterst nuttig bij coaching en ontwikkeling.

Schuilt er een leraar in uw zij-instromer?

Zeker niet altijd. Helaas vallen zij-instromers uit. Belangrijke oorzaak: leraarschap blijkt toch tegen te vallen. Persoonsstructuur, talent en affiniteit spelen een dominante rol. Simpel gezegd: als leraar ben je ook grotendeels geboren. Zo niet, kost het veel moeite de competenties te verwerven en het vak in de vingers krijgen.

Latere uitval kost geld en geïnvesteerde tijd

En met name alle geïnvesteerde tijd in coaching en begeleiding is – als deze zich later als vergeefs uitwijst – echt problematisch. Zeker waar deze in de praktijk van het onderwijs toch al zo schaars is. Waar uitval in het traject niet te vermijden is, is het van belang deze zo vroeg mogelijk te detecteren.

Specifiek voor zij-instroom ontworpen online assessment.

Het BAPAS online zij-instroom assessment meet persoonsfacetten, drijfveren, affiniteiten en interesses en natuurlijk de verbale en numerieke analytische vermogens.

De bekwaamheidseisen in het onderwijs zijn onder meer benoemd in de ‘7 SBL-competenties’. Deze brede competenties zijn containers voor een groter aantal traditionele competenties. Eronder gaat een nóg groter aantal aanlegfactoren schuil. Meest relevante selectie daaruit zijn de volgende 26:

• Analytisch vermogen
• Numeriek en verbaal
• Affiniteiten
• Drijfveren
• Leervermogen
• Innovatief vermogen
• Kritisch denken
• Ethisch handelen
• Sensitiviteit, empathie
• Emotionele stabiliteit
• Stressbestendigheid
• Sociaal zelfvertrouwen
• Hartelijkheid

• Overwicht
• Assertiviteit
• Overtuigingskracht
• Beïnvloedingsvermogen
• Gelijkmatigheid
• Structuur / methodisch werken
• Accuratesse / ordelijkheid
• Prestatiemotivatie / ambitie
• Doorzettingsvermogen
• Verantwoordelijkheid
• Meegaandheid
• Diplomatie
• Zorgzaamheid


Maar veel belangrijker nog dan de kwantiteit van de uitkomsten, zijn hun projectie en interpretatie tegen de specifieke competenties voor het leraarschap. In de rapportage wordt dit door de BAPAS psycholoog per persoonsfacet gevisualiseerd en toegelicht tegen de achtergrond van een specifiek voor de zij-instromers ontworpen psychologisch geschiktheidsprofiel. Gevolgd door een resume van sterkere én aandachtpunten, zowel op aanleg en geschiktheid, als op ontwikkelpotentie.

Waar en wanneer in uw selectieprocedure?

Het ideale moment voor het BAPAS online zij-instroom assessment behoeft geen betoog: zo vroeg mogelijk in de procedure! Bij de eerste – uiterst tevreden – gebruikers (stichting Sirius en stichting Zaan Primair) heeft men het online zij-instroom assessment dan ook als standaardinstrument opgenomen in hun handboek.

De testuitkomsten dienen dan als firewall bij negatieve uitslag (‘bij nader inzien veiliger kandidaat A niet verder mee te nemen in de procedure’), dan wel – bij positieve uitkomst – als handvat voor school én kandidaat bij de latere opleiding, coaching, begeleiding en POP.

Over assessment uitkomsten als firewall bij selectie

In de praktijk zijn kennis en ervaring alleen secondair bepalend voor succes. Geschiktheid berust vooral op gedrag: de persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten ‘onder’ de vaardigheden en competenties. Beide – persoon en intellect – zult u in het eigen sollicitatiegesprek verrassend vaak niet herkennen. Goede psychologische tests doen dat wél. Daarom zijn ze onmisbaar bij selectie en loopbaan.

In uw eigen interview ziet u redelijk goed hoe extravert en communicatief uw kandidaat is (o.a. hartelijk, energiek, sociabel). Maar lastiger herkent u hoe gewetensvol hij is (o.a. volhardend, verantwoordelijk, gestructureerd, zorgvuldig in beslissingen). Hoe stevig hij zich opstelt bij een conflict. Hoe sterk hij is in beïnvloeding (sturend, assertief, diplomatiek). Van de intellectuele en emotionele openheid krijgt u hooguit een indruk (o.a. innovatief vermogen, intellectuele nieuwsgierigheid, kritisch-onafhankelijk oordeel, openstaan voor emotie en intuïtie). Een ervaren kandidaat kan in het interview tekort aan intellect slim verhullen. En zal u tenslotte geen aanknopingspunt geven op mentale weerbaarheid en stabiliteit (o.a. de vatbaarheid voor stress, frustratie, depressie).

Goede psychologische tests krijgen deze persoonseigenschappen boven water.
En kunnen ze zelfs meten!

Over assessment uitkomsten bij ontwikkeling en POP

Ook bij een goed matchend persoonsprofiel signaleert de BAPAS assessmentpsycholoog vrijwel altijd nuttige aandacht- en ontwikkelpunten. Voor de kandidaat zij-instromer zelf én voor de mentor, coach of begeleider. Vanuit de school vormen deze een uitermate nuttig handvat bij de ontwikkeling van de specifieke gedragscompetenties voor het leraarschap, en het focus op aandachtpunten die zonder vroege signalering later tot afbreukrisico leiden.
De bevindingen vanuit het online assessment geven extra sleutels voor coaching gericht op het volhouden van het leertraject en de succesvolle afronding ervan.

Assessmentrapportage is geen computer uitdraai …

In de test- en online assessment markt bestaan bijna alle online tests uit 15 minuten vragenlijstjes, waarna testrapportjes geautomatiseerd uit de computer ‘rollen’. Deze geven ten beste een algemeen beeld van de kandidaat, veelal dan nog van hoog horoscoopgehalte en al zeker niet beredeneerd en afgezet tegen de achtergrond van een specifieke functie.
Niet bij BAPAS!
Persoonseigenschappen, affiniteiten, drijfveren en analytische vermogens vormen de bouwstenen onder de voor leraar relevante SBL competenties. Valide en betrouwbare uitkomsten zijn noodzaak. BAPAS zet hiertoe een testbatterij in bestaande uit 5 tests.

Arbeidspsycholoog interpreteert en beschrijft

Na afronding van het online assessment gaat de psycholoog er mee aan de slag, bestudeert niet alleen de afzonderlijke uitkomsten, maar ook de samenhang en dwarsverbanden. Op zichzelf kan een hogere uitkomst op overwicht wenselijk zijn, maar als de kandidaat óók zeer assertief is, snel geërgerd, weinig toegeeflijk, en bovendien een beperkte zelfreflectie heeft, is het totaalbeeld zeker niet gunstig. In de rapportage komt hij tot een uitgebreid verslag en een stevig onderbouwde conclusie en advies, waarin aandacht voor zowel de talenten, als voor de ontwikkelpunten en afbreukrisico’s.

De voordelen van het online Zij-instroom assessment

•  Pre-selecteren op potentiële uitval in het voortraject
•  Hoger slagingspercentage in het Geschiktheidsonderzoek van de lerarenopleiding
•  Per saldo: minder kosten die zich later als vergeefs uitwijzen
•  Handvatten voor de eigen coaching en begeleiding in het voortraject; focus op aandachtpunten die zonder vroege signalering later tot afbreukrisico leiden
•  De psychologische tests brengen de SWOT’s op aanlegniveau in kaart en leggen mede de basis onder hun ontwikkeling. Gedragsverandering immers begint bij herkenning van het natuurlijke gedrag en de bewustwording van de voor- en nadelen ervan in de praktijk.

Zij-instroom assessment bestellen? Super eenvoudig !

U mailt of belt deze gegevens aan ons door:

•  naam kandidaat
•  geslacht kandidaat
•  leeftijd kandidaat
•  e-mailadres kandidaat

Vervolgens mailen wij de kandidaat de utnodiging voor het online assessment.
Wij sturen u (en de kandidaat) binnen 48 uur na afronding alle uitkomsten met verslag, conclusie en advies in de volledige assessmentrapportage.


Onze arbeidspsychologen werken volgens de richtlijnen van het NIP.

Bapas Marten van de Braak

Advies van Marten van de Braak?

Vul uw telefoonnummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

logo Zaan Primair

BAPAS brengt de potentie van onze kandidaat zij-instromers professioneel in kaart met een online assessment. De uitkomsten worden afgezet en geïnterpreteerd tegen de zeven SBL competenties. Primair komen daarmee eventuele afbreukrisico’s in beeld.

Ook zijn de rapporten nuttig als handvat bij coaching en begeleiding. Het team van BAPAS denkt op deskundige en zeer prettige wijze mee. De snelheid is top en de rapportages zijn zeer volledig.

Testrapportage Onderwijs instromer

Graag sturen wij u een voorbeeld toe van een Online Onderwijs Assessment rapportage.