Bapas helpt bedrijven en organisaties beter te presteren

Bapas Medewerkers Tevredenheidsonderzoek MTO

BAPAS MTO levert vitale informatie over de kwaliteit van uw organisatie en de betrokkenheid van uw medewerkers. MTO is daarmee een belangrijk hulpmiddel bij de versterking van uw organisatie en de sturing van uw beleid. Klanten roepen BAPAS MTO in zowel vanwege onze expertise in arbeidspsychologisch onderzoek en organisatieontwikkeling, als onze praktische ervaring met MTO-projecten, die wij van A tot Z uitvoeren, ook bij grote complexe en regionaal vertakte organisaties.

Specialistische A tot Z ontzorging & uitvoering van MTO-projecten

Uw medewerkers zijn uw beste adviseurs

Niemand kent de sterke en zwakke punten van uw organisatie beter dan uw eigen medewerkers. Via MTO haalt u deze informatie systematisch boven water. MTO gaat in essentie niet over tevredenheid van medewerkers, maar over de kwaliteit van de organisatie!

Bevlogen personeel presteert beter

De cijfers liegen niet. Betrokken en bevlogen medewerkers produceren meer (21%), verhogen uw winstgevendheid (22%), verzuimen minder (37%) en lopen minder snel de deur uit (65%). MTO toont de pijnpunten en legt de basis voor de beslissing om ze aan te pakken.

Uw organisatie uniek?

Dan ook uw MTO!
Bij BAPAS nóóit standaard vragenlijsten. Vanuit onze arbeidspsychologische expertise & ervaring richten wij elk MTO op maat in. Te beginnen met een sterkte/zwakte scan van uw organisatie en trefzekere adviezen over aanpak, thema’s en vragen van het MTO.

Medewerkers Tevredenheid Onderzoek? Altijd doen!

Bedrijven en organisaties benutten medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) voor het in kaart brengen van de beleving, ervaringen, verwachtingen en wensen van hun medewerkers. Het doel daarvan is drieledig:

 • Sturing, finetuning en draagvlak voor beleid en organisatorische beslissingen;
 • Benutten van kennis, inzichten en adviezen van medewerkers;
 • Vergroting van medewerkersbetrokkenheid.

MTO is sterk in opkomst. In Nederland verwerkt inmiddels 1 op de 3 grotere organisaties de uitkomsten van periodiek medewerkers tevredenheid onderzoek in haar interne prestatie-indicatoren. Vanwege de organisatorische en technische complexiteit, maar ook het afbreukrisico en de gewenste eigen distantie, wordt MTO vrijwel altijd uitbesteed aan een extern specialist zoals BAPAS Arbeidspsychologen.

MTO is hét instrument om deze verwachtingen boven water te brengen. Op gestructureerde wijze krijgt u inzicht in latente verbeterpunten van uw organisatie. Tenslotte leveren medewerkers u via het MTO veel tips en suggesties. En geven ze adviezen die ze u individueel niet snel of makkelijk zullen vertellen. MTO vraagt zowel kennis van zaken als grondigheid en zorgvuldigheid in de uitvoering. Fouten en omissies worden gestraft: je moet alles goed doen. Bij BAPAS kennen we de do’s & don’ts en hebben we alle instrumenten in huis voor all-in uitvoering van MTO-projecten..

Wat medewerkerstevredenheidsonderzoek niet is…

Met twintig jaar ervaring in arbeidspsychologisch onderzoek en organisatieontwikkeling weten wij bij BAPAS dat medewerkerstevredenheid nooit een doel op zich is. In de relatie tussen mens en organisatie is ‘tevredenheid’ een gevolg van de kwaliteit van de organisatie. Tevens is het indicator voor deze kwaliteit.

Ook zijn wij geen fan van de term ‘tevredenheid’, vanwege de associatie met passief achteroverleunen. Liever speken wij van betrokkenheid, als in de Engelstalige landen met hun onderscheid tussen satisfaction en engagement (vgl. Customer Satisfaction en Employee Engagement).

Wat medewerkerstevredenheidsonderzoek wél is

Medewerkerstevredenheid heeft in de visie van BAPAS alles te maken met de kwaliteit van de organisatie en de mate waarin ze haar medewerkers weet te motiveren, te betrekken, te boeien en te binden.

Bij BAPAS definiëren wij kwaliteit van de organisatie als: de mate waarin de organisatie haar medewerkers in staat stelt succesvol te zijn in hun werk en daarmee bij te dragen aan het gezamenlijke resultaat.
Medewerkerssucces hangt voorwaardelijk samen met faciliteren, het voorzien in de randvoorwaarden – materieel en immaterieel – om optimaal te presteren. Zelfs de talentvolste medewerker levert in een slecht faciliterende organisatie maar de helft van zijn rendement!

Materieel én immaterieel faciliteren

Bij ‘materieel’ faciliteren denken we aan middelen & materialen, werkomgeving, ICT-voorzieningen, maar ook aan zaken als voldoende personeel, budget voor opleiding & ontwikkeling, personeelsactiviteiten. En natuurlijk ook aan de arbeidsvoorwaarden, zowel primair als secundair. De meeste van deze items zijn onderdeel van traditioneel MTO.

Minder prominent in traditioneel MTO is de rol van immateriële facilitering. Toch is deze voor optimaal presteren van medewerkers minstens zo belangrijk: een heldere organisatie waarin taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn belegd, processen zijn afgestemd, interne communicatie vloeiend verloopt. Maar ook: waarin sprake is van kwalitatief leiderschap, managers die weten te faciliteren, te coachen, motiveren en inspireren.

Van tevreden naar betrokken …

Succesvolle organisaties zoeken niet zozeer tevredenheid (passief) van medewerkers, als wel hun betrokkenheid (actief). De reden is simpel: betrokken impliceert tevreden, maar omgekeerd geldt dat niet per se. Medewerkersbetrokkenheid (‘Employee Engagement’) laat zich bovendien concreet vertalen naar klanttevredenheid, productiviteit en winstgevendheid, zoals wetenschappelijk onderzoek laat zien.

Resultaat uit dit onderzoek:

Bij organisaties met de hoogste medewerker-betrokkenheid ligt:

 • Productiviteit 21% hoger
 • Klanttevredenheid 10% hoger
 • Winstgevendheid 22% hoger
  en
 • Personeelsverloop 25% lager
 • Ziekteverzuim 37% lager
 • Kwaliteitsgebreken 41% lager
 • Veiligheidsincidenten 48% lager

Betrokken en liefst ook bevlogen medewerkers zijn cruciaal voor het succes van de organisatie. Zij werken met geestdrift, zijn klantgerichter, productiever, tonen meer inzet en leveren hogere kwaliteit. In onze MTO-projecten adviseren wij óók deze betrokkenheid helder en gestructureerd in kaart te brengen.

HET BAPAS MTO PROJECT IN 5 STAPPEN

1. Intake, advies en voorbereiding

Al in de voorbereidende fase voegen onze arbeidspsychologische expertise en onze kennis van HR en organisaties veel waarde toe:

Doelen die er toe doen, de praktische meerwaarde
U heeft vast al meerdere doelen in gedachten. Samen met u graaft BAPAS dieper. Wat speelt er echt in uw organisatie, waar twijfelt u aan, alle mogelijke thema’s lopen wij door. Zodat u uitkomsten krijgt waar u écht wat aan heeft.

Thema’s en vragenlijst
Alle doelen vertaalt BAPAS naar thema’s en bijbehorende stellingen. We zien erop toe dat deze eenvoudig zijn, eenduidig en valide. Ook houden we ze ‘gesloten’ zodat medewerkers vlot kunnen antwoorden. Tenslotte peilen we het belang dat de medewerkers aan de thema’s toekennen. Via één of twee open vragen halen we extra informatie en suggesties binnen.

2. Communicatie

Draagvlak en anonimiteit aan de basis van respons
Goede interne communicatie bepaalt de motivatie tot deelname en dus de respons. Hier adviseren en helpen wij bij de communicatie in de lijn, het mobiliseren van ambassadeurs, het enthousiasmeren van de medewerkers. Ook leveren wij de concept aankondigingsmail, met uitleg hoe veiligheid en anonimiteit zijn gewaarborgd, hoe de uitkomsten worden gecommuniceerd en vertaald naar gezamenlijke verbeteracties.

3. Veldwerk

Deze fase is overwegend operationeel en richt zich op traffic en zorgvuldige data-handling. Onderdelen en aspecten zijn onder meer: uitsturen van de vragenlijsten, herinneringen, hosting, data collection en data processing. Op basis van de aangeleverde ‘ruwe’ data stellen wij vervolgens de rapportage(s) op.

4. Analyses en rapportage(s)

Rapportage(s)
In de rapportage brengen wij via heldere grafieken, diagrammen en toelichtingen alle hoofdaspecten (thema’s) en deelaspecten (vragen, stellingen) in beeld. Bij een grotere, regionaal ingerichte organisatie zetten wij in deelrapporten de uitkomsten af tegen de centrale benchmarks. Bijzonder waardevol om de oorzaken achter best practice te analyseren én breder in praktijk te brengen.

Prioriteitenmatrix
In het onderzoek peilen we niet alleen de waardering & tevredenheid, maar ook wat medewerkers belangrijk vinden, en dus potentieel urgent. Via een prioriteitenmatrix brengen we deze urgentie in kaart over vier verbeterkwadranten, van ‘laag belang / hoge tevredenheid’ tot ‘hoog belang / lage tevredenheid’.

5. Analyse, conclusies, communicatie en verbeteraanpak

Het onderzoek is afgerond, zaak is nu de vruchten te plukken. BAPAS staat u met raad en daad bij. In een gezamenlijke sessie vertalen we de uitkomsten naar achtergronden en oorzaken, en vervolgens naar keuzes voor hun aanpak. Uit de prioriteitenmatrix is hun urgentie af te leiden. En dan: hoe de verbeteringen te realiseren? Hoe besluiten vanaf niveau van directie en MT diep in de operatie te communiceren en uit te voeren? Ook deze after-service is begrepen in de all-in prijs.

Full service – lage kosten

BAPAS levert MTO als full-service. Wij helpen en adviseren u bij het denkwerk, de inrichting van het project, het draaiboek en het opstellen van de vragen, tot en met het veldwerk, de dataverwerking, de analyse, de rapportage, de presentatie en de follow-up. Ook delen wij onze kennis en expertise in HR-zaken en organisatieontwikkeling. Omdat wij veel componenten direct kunnen inzetten (vragenlijsten, software, technologie, know-how) houden wij de kosten laag.

Bapas Pien Coenraad

Advies van Pien Coenraad?

Vul uw telefoon nummer in en ik bel u snel!

Of mail mij een bericht via

Waar staat onze interne organisatie nu? Wat is goed geregeld en wat kan beter? Voor een volgende groeispurt zijn stevige interne ankers nodig. Betrokkenheid van medewerkers is dan cruciaal. BAPAS is goed thuis in onze organisatie en was dus ook voor ons MTO de meest voor de hand liggende partner.

Zo’n eerste MTO moet je grondig aanpakken. In overleg met het management en HR richtte BAPAS een breed onderzoek in, dat goed intern werd gecommuniceerd en een hoge respons kreeg. De uitsplitsingen op afdelingsniveau en de prioriteitenmatrix zijn zeer informatief. Ook daardoor hielp dit MTO – en helpt nog steeds – bij onze interne beleidsbeslissingen.

Bapas Testrapportage MTO Medewerkersteverdenheidsonderzoek

Graag sturen wij u een voorbeelden toe van onze “Hoofd- en Deelrapport in kader van een MTO